Desktop Schools Popup

Select a School

Middle School Lunch Update
Middle School Lunch Update
Middle School Lunch Update

The special funding from the U.S. Department of Agriculture, which provided free meals for all students, has expired. School meals changes for 2022-2023

Meal prices for the 2022-2023 school year at Scott Highlands Middle School will be $2.55 for lunch and breakfast is $1.60. A la carte items vary by price and additional milk is $0.40.

All families in need are encouraged to complete an application for educational benefits, (formerly known as free and reduced meal application). An approval for educational benefits provides critical funding for Scott Highlands Middle School and allows families to receive meals at no charge and discounted activity or Community Education fees. 

Only one application is needed per household. Paper applications are also available from the front office at your child’s school. If you have questions, contact Nutrition@district196.org or call 651-683-6958.

###

La financiación especial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que proporcionaba comidas gratuitas para todos los estudiantes, ha expirado.  Exenciones de comidas para el 2022-2023.

Los precios de las comidas para el año escolar 2022-2023 en Scott Highlands Middle School serán de $2.55 para el almuerzo y el desayuno es de $1.60. Los alimentos a la carta varían de precio y la leche extra cuesta $0.40.

Se invita a todas las familias a completar una solicitud de beneficios educativos, (antes conocida como solicitud de comidas gratuitas y reducidas). La aprobación de los beneficios educativos proporciona una financiación crítica para Scott Highlands Middle School y permite a las familias recibir comidas sin cargo y tarifas de actividades o de educación comunitaria con descuentos.

Sólo se necesita una solicitud por hogar. Las solicitudes en papel también están disponibles en la oficina principal de la escuela de su hijo/a. Si tiene preguntas, póngase en contacto con Nutrition@district196.org o llame al 651-683-6958.

###

Warbixinada Waalidka Dugsiyada Dhexe

 

Maalgalintii gaarka ahayd ee ka imaanaysay Waaxda Beeraha Maraykanka, taasoo cunto bilaash ah siin jirtay dhammaan aardayda, wakhtigeedii waa uu dhammaaday.

Qiimaha cuntada sannad dugsiyeedka 2022-2023 ee Scott Highlands Middle School waxay noqon doontaa $2.55 oo qadada ah iyo quraacda oo $1.60 ah. Waxyaabaha la carte qiimahoodu wuu kala duwan yahay, caanaha dheeraadka ahna waa $0.40.

Dhammaan qoysaska waxa weli lagu dhiirigelinayaa inay buuxiyaan codsiga dheefaha waxbarashada, (oo hore loo odhan jiray codsiga cuntada bilaashka ah ama qiimaha-jaban). Aqbalaadda dheefaha dheeraadka ahi waxay siinaysaa una ogolaanaysaa Scott Highlands Middle School maalgalin muhiim ah qousaska si ay u helaan cunnooyin bilaash ah iyo kuwo qiimo dhimis lagu sameeyay ama kharashka Waxbarashada Bulshada. 

Guri kasta hal codsi oo keliya ayaa looga baahan yahay. Codsiyada waraaq ah ayaa iyana laga heli karaa xafiiska hore ee dusgiga ilmahaaga. Haddii aad qabtid su'aalo, la xiriir Nutrition@district196.org ama wac 651-683-6958.